குங்கும பூவும் கொஞ்சும் புறாவும் பட நடிகையா இது ? திருமணத்திற்கு பின் எப்படி இருக்கார் பாருங்க.